ALAS.lu

Association Luxembourgeoise des Aides-Soignantes
Direkt zum Seiteninhalt
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE
DES AIDES – SOIGNANT(E)S a.s.b.l.

D’Associatioun ass am Joer 1985 an d’Liewen geruf
gin an gehéiert zënter 2006 zum EPN (European Practical Nurses).
L’association fut créer en 1985 et fait partie de l’EPN
(European Practical Nurses) depuis 2006.
D’ALAS ass eng berueg Associatioun déi all Aide-Soignant (en)
als Member vertrieden wëll.
L’ALAS est une association professionnelle qui veut réunir tous
les Aides-soignant(e) s.
D’ALAS as jiddwer Gewerkschaft vis-à-vis neutral.
L’ALAS est une association syndicalement neutre.
• Mir wëllen d’Interessen vun all Aide-Soignants verteidegen
qui défend les intérêts des Aide-soignants
• mir huelen gären Virschléi un
qui accepte toutes propositions
• mir hun gären Gespréich
qui aime le dialogue
Mir wëllen virun kommen.
• Nous désirons progresser.
Besser Ausbildung an Weiterbildung,
• Meilleur formation et formation continue,
Déi eis ët erméiglecht laut Attributionen an all Bereicher ze schaen.
• Nous permettant d’exercer notre métier selon nos attributions dans
tous les secteurs.
Duerr brauchen mir och déng Hëllef.
• Afin de solliciter nos revendications, nous sollicitons ton appui.

ALAS
Wien sin mir / qui sommes nous?
Eis Zieler / nos objectifs
Dessen LOGO gehéiert zum internationalen
den all Joer den 26 November
stattfënnt an dësen 6 Ländern
déi zum EPN gehéieren.
Ce logo représente la journée
internationale de
qui aura lieu tous le 26 novembre
de chaque année dans
les 6 pays membre de l’EPN.
Zurück zum Seiteninhalt